Трикчета с нашите програмни продукти

 

  • ГАУДИ - Гауди План има няколко предимства пред всички останали подобни програми:

- Гауди може да съвместява в себе си както всички строителни анализи, така и календарния план график ( Диаграма на Гант или Гантов график ), Мрежови график и Мрежови график с хоризонтални диаграми и ресурсен график. Това Ви позволява да изчислите продължителността на работите на база въведената в анализите трудоемкост ( Норма време ) -  често срещано изискване в тръжните процедури е да има обвързаност между анализите и графика на проекта;

- Гауди изчислява автоматично критичния път ( работите, от които зависи общата продължителност на работите ), както и пълния резерв - това помага при определяне на риска, което е също често срещано изискване в тръжните процедури;

- Гауди позволява анализ на риска ( относно бюджета на проекта, продължителността му, началото и края на проекта );

Гауди позволява Актуване ( Отчитане на извършените дейности " Акт образец 19 " и " КС 28"), като своевременно можете да следите извършените и оставащите количества;

- Гауди позволява създаване на база данни със строителните анализи на всички въведени обекти, което след това улеснява въвеждането на нови обекти;

- Гауди позволява лесно импортиране на количествена сметка - а ако количествената сметка има адекватни шифри - с няколко клика да направи строителните анализи и да формирате количествено-стойностната сметка;

- Гауди позволява на потребителя да въведе допълнителни полета и формули за изчисление към тях;

- Гауди позволява на потребителя да настрои начина на извеждане на информацията - формиране на таблица с произволни колони, в които програмата да въведе необходимата информация и др.

 - Гауди може да съвместява в себе си както всички строителни анализи, така и календарния план график ( Диаграма на Гант или Гантов график ), Мрежови график и Мрежови график с хоризонтални диаграми и ресурсен график. Това Ви позволява да изчислите продължителността на работите на база въведената в анализите трудоемкост ( Норма време ) -  често срещано изискване в тръжните процедури е да има обвързаност между анализите и графика на проекта;

 След като сте въвели строителните анализи на проекта, можете да зададете на Гауди да изчисли автоматично продължителностите на работите на база "Норма време" зададена в строителните анализи. Това става като от менюто "Файл/Настройки"

Настройки

Маркирайте

От менюто с таблиците преминете към таблицата "График"

Изберете

След това трябва да преизчислите проекта като изберете от менюто "Проект/Манипулации/Преизчислява"

Избрете от менюто Автоматично изчислена продължителост

 Като резултат можете да  получите мрежови график с линейни диаграми, както и ресурсен график:

График

 Разбира се програмата изчислява продължителностите с точност до минутата, ако Ви е необходимо да работите с точност до ден - трябва да махнете отметката за автоматично изчисляване на продължителността от менюто  "Файл/Настройки".
Обърнете внимание на графичната част на календарния график. Изчертаната продължителност на работите в графика са оцветени в синьо и червено. Работите, които са оцветени в червено лежат на критичния път - т.е. от тях зависи общата продължителност на проекта.

 

 

 

 

 

 

 

CYPECAD
Подпорни стени
Оразмеряване на колони
Метални и комбинирани конструкции
Архитектурен софтуер
AutoCAD алернатива
CAD за APPLE
CAD за APPLE
CYPE